Общи условия и Поверителност

НачалоОбщи условия и Поверителност

Общи условия

Условия за ползване на www.drbonevadentist.com

Съдържащата се в сайта www.drbonevadentist.com.com информация – име, текст, графични елементи, включително и не само лого, снимков материал към оферти, новини и рубрики, тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Същата е собственост, заедно с домейн www.drbonevadentist.com на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева. Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на ХАРМОНИЯ 2018 ЕООД; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.drbonevadentist.com в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева, с адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, адрес за кореспонденция ул. Иглика 15а

• Сайтът www.drbonevadentist.com – съдържание, представляващи актуална информация и база данни на Дружеството, както и вътрешнофирмена информация – оферти, новини, статии, публикации и друго съдържание, собственост на Дружеството;

• Условия – условия за използване на услугите на този сайт

• Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия

• Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са:

всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне“ или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

• Търговска информация на Дружеството – всички оферти и тяхното съдържание, публикувани и видими от Потребителите на Сайта

• Клиенти на Дружеството– Физически или Юридически лица, сключили Възлагателен договор или друг документ, изразяващ договорните отношения с Дружеството във връзка с дейността, която тя осъществява.

Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта. Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете. Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

Права и задължения на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева има право, но не и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с актуалните оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева се задължава да предоставя коректно информацията относно Дружеството, които публикува в Сайта

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева има право, но не и задължение да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ХАРМОНИЯ 2018 ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева, чрез предоставянето на информация за Дружеството, няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на Потребителите на Сайта, а само да информира Потребителите за актуалната база данни на Дружеството

• С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева предлага, Дружеството си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети с маркетингова, рекламна цел, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на услугите, които ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева предоставя на клиентите си и Потребителите на Сайта. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.

• Дружеството има право, но не и задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на Дружеството, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел. ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като “лични данни”.

Отказ от отговорност

• Публикуването на информация в Сайта www.drbonevadentist.com не поражда задължение за ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева да гарантира на Потребителите на Сайта достоверността, пълнотата и коректността на съдържанието

• ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел

ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта

• ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители

Употреба на съдържание

• Съдържанието в Сайта – текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на Дружеството. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева

• Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от Дружеството на Сайта е предоставено на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите

• ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.drbonevadentist.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева и Дружеството не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях

Права и задължения на Потребителите

• Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна

• Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности

• Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адрес: drbonevadentist@abv.bg цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта

• Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта

• Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от Дружеството с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта

• Потребителят е длъжен да обезщети ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта

• Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева и всички трети лица, в случайте, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и Дружеството и/или е довело до пропуснати ползи за ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева, нейни служители, Клиенти или за трети лица

• Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на Дружеството единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели

 

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА www.drbonevadentist.com

Интернет сайт с адрес: harmoniabg.com се притежава и управлява от ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 202354277, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.“Иглика“ 15а, (наричано по-долу Администратор), в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Съвета и ЕП и свързаната правна уредба. Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват Вашите лични данни, както и за Вашите права. ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева запазва правото си да променя Политиката за пов ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева ерителност по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин. ЕТ АИППМПДМ  д-р Биляна Бонева не обработва лични данни на лица под 18 години, без съгласието на техните родители или законни представители. В случай, че сте лице на възраст под 18 години, моля да не ползвате този сайт. ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Боневасе стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на сайта. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, ние подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева използва личните Ви данни единствено за целите, за които са събрани – да се свърже с Вас и да отговори на конкретните Ви запитвания или да ви предоставя актуална информация.

Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Лични данни, които обработваме За да използвате този сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събираме от Вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например при попълване на формата за контакт на сайта.

Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например име, телефонен номер, адрес на електронна поща и др. Начините за събиране на лична информация, които Администраторът използва са както следва:

– форма за контакт, чрез която се обслужват Вашите запитвания направени на този сайт;

– електронна поща.

Администраторът използва данните Ви само за целите, за които се събират. При обработката на Вашите запитвания и когато използвате услугите на нашият сайт, ние понякога използваме подизпълнители, които получават само необходимите за случая данни.Предоставените от Вас данни се използват за следните цели:

– за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

На интернет сайта на Администратора се публикуват съобщения за промоции, анкети и кампании, в които имате право да участвате, както и препратки към такива активности (например във Facebook). Администраторът използва предоставената от 2 Вас информация само в случаите, които сте се съгласили да участвате в тези активности, за да осъществим контакт с Вас. Събраната информация се обработва от Администратора единствено с цел предоставяне на избрани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен в случаите, в които е налице друг определен от закона срок за тяхното съхранение.

Вашите права В случай, че сте предоставили Ваши лични данни на Администратора чрез този сайт

Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

В случай, че желаете да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на инфо бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на електронно съобщение на drbonevadentist@abv.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна, ул.Неофит Бозвели 46

Употреба на „бисквитки“ (Cookies) Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Администратора да подобрява сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас, когато го посещавате. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на сайта Администратора не Ви идентифицира като личност. Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.Още информация за употребата на бисквитки можете да намерите в страницата „Политика за употреба на бисквитки”

Контакти за въпроси

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини: – Пишете на: във формата ни за запитване на адрес: office@harmoniabg.com– Изпратете писмо на: гр. Варна, ул.Неофит Бозвели 46

Бисквитки

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева

 

Какво включва тази политика?

Винаги можете да посетите нашия уебсайт, без да ни кажете кои сте вие. Както е обичайно при повечето уебсайтове, обаче, сървърът, който хоства нашия уебсайт, автоматично събира информация от вас, когато ни посещавате в Интернет.

Уеб сървърът автоматично разпознава определена лична информация, като например вашия IP адрес, датата и часа, когато сте посетили нашия сайт, посетените от вас страници преди това, браузъра, който сте използвали (напр. Internet Explorer), операционната система (напр. Windows), както и името на домейна и адреса на вашия интернет доставчик (напр.AOL). Ако нашият уебсайт използва „бисквитки“ (както е обяснено по-долу), уеб сървърът също съхранява тази информация.

Извършваме регулярна оценка на информация анонимно за статистически цели (наричани „анализи на посещаемостта на сайта“), за да можем да видим как е била използвана нашата уеб страница. След това оптимизираме нашия уебсайт въз основа на тези констатации.Възможно е също да използваме тази информация в случай на злоупотреба със системата, в сътрудничество с вашия доставчик на интернет услуги и/или местните власти, за да идентифицираме инициатора на тази злоупотреба.

Уебсайтът на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева използва бисквитки (cookies).

За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използват на нашия уебсайт и това как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за Бисквитки на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя.

Защо се използват бисквитките?

За да функционира правилно всеки уебсайт използва бисквитки.

Бисквитките имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайта ни. Например, чрез бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте при всяко следващо посещение. По този начин, можем да Ви разпознаем при всяко следващо посещение на уебсайта ни.

Също така, бисквитките ни помагат да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси.

Какви са видовете бисквитки?

В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се разделят на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки.

• „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години;

• „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато посещавате нашите уебсайтове, но същите не се съхраняват постоянно на вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата.

В зависимост от функциите си, бисквитките, които използваме, най-общо може да се категоризират като три различни типа:

• “стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”);

• “функционални бисквитки” („functionality cookies”);

• “бисквитки за ефективност” („performance cookies”);

“Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът ни да изпълнява нормално своите функции.

Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те използват нашия уебсайт, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Тези бисквитки не събират информация за вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама. Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашия сайт, поради което не можете да откажете използването им.

• “Функционални бисквитки” („functionality cookies”)

Чрез тези бисквитки се реализират различните функционалности на сайта ни. Те ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки, спестявайки Ви време и усилия за посочване на потребителско име всеки път, когато посетите страницата ни или за да видите предпочитано от Вас съдържание.

• “Бисквитки за ефективност” („performance cookies”)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето преживяване на уебсайта ни.

Информацията, съхранена от “бисквитките за ефективност”, ни помага да разберем как използвате уебсайта ни, да запомним и проверим историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте маркирали или как сте ни открили.

Не използваме данните събрани от тези бисквитки за целите на предоставяне на реклама или за целите на персонализирането й.

Какви видове бисквитки използваме и за какви цели?

Когато посещавате нашия уебсайт, вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Ние използваме и трите описани типа бисквитки.

Нашият уебсайт използва бисквитки за следните цели:

• Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен достъп;

• Предаване на информацията от една страница към следващата, например, при попълване на дълъг въпросник или когато е необходимо да попълните много данни за да направите онлайн запитване;

• Запазване на предпочитани настройки като например език, местоположение, брой резултати при търсене, които да се визуализират и т.н.;

• Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран;

• Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство;

• Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него;

• Предлагане на опцията за запазване на данните за влизане във Вашия акаунт, така че да не се налага да ги въвеждате всеки път;

• Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашата уебстраница;

• Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на нашата уебстраница;

• Установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в нашия уебсайт;

• Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на нашите уебсайтове;

• Оптимизация на уебсайта ни.

Списък с бисквитките, които ние ползваме на нашия уебсайт, може да намерите тук:

Име на бисквитка Продължителност на живот описание

PHPSESSID До края на сесията представлява id на сесията на потребителя (а самата сесия е на сървъра)

__utmb 1 ден Служи за анализ

__utmt – Служи за анализ

__utmz 1 г. Служи за анализ

__utmc 1 ден Служи за анализ

__utma 2 г. Служи за анализ

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас.

Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение за спазване на нашите Политиката за поверителност и Общи условия на уебсайта ни.

Към настоящия момент ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева ползва следните услуги на трети лица:

Име на бисквитка Продължителност на живот описание

PREF 240 дни .youtube.com

GPS 1 ден .youtube.com

YSC – .youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE 180 дни .youtube.com

GoogleAnalytics

Google Analytics, e услуга за уеб анализ на Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; “Google”). Google Analytics използва “бисквитки”. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за употребата на уеб страницата www.elektrostomana.com, обикновено се изпраща към сървъри на Google в САЩ и се съхранява там. В тази връзка ХАРМОНИЯ 2018 ЕООД е активирало възможността предоставяна от Google предварително да бъде съкращаван IP адреса на всеки потребител в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави-страни по Споразумението на Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден към сървър на Google в САЩ и съкратен там. От името ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева, Google, като получател-обработващ, използва тази информация за анализ и предоставяне на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева на обобщени статистически данни за използването на уеб страница, за съставяне на отчети за дейността на същата и интернет потреблението чрез последната от страна на потребителите. IP адресът, изпратен чрез браузърът ви в контекста на Google Analytics, не се свързва с други данни, с които Google разполага. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки за вас в браузъра ви. Също така можете да предотвратите събирането на данни от Google чрез „бисквитки“ и свързването им с ползването на сайта (включително IP адрес), както и обработването им от Google, чрез сваляне и инсталиране на разширение (plug-in) за вашия браузър от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

gtag.js and analytics.js използват следните бисквитки:

Име на бисквитка Продължителност на живот описание

_ga 2 години Използва се да идентифицира потребителя

24 часа Използва се да идентифицира потребителя

_gat 1 минута Използва се за скорост на заявката. Ако Google Анализ е внедрен чрез Мениджър на маркери на Google, тази “бисквитка” ще бъде наречена _dc_gtm_ .

AMP_TOKEN От 30 сек до 1 година Съдържа означение, което може да се използва за извличане на идентификационен номер на клиент от услугата AMP Client ID. Други възможни стойности посочват отказ, изискване за полет или грешка при извличането на идентификационен номер на клиент от услугата AMP Client ID.

_gac_ 90 дни Съдържа информация за потребителя, свързана кампаниита. Ако сте свързали профилите си в Google Анализ и AdWords, маркерите за реализациите в уебсайтовете на AdWords ще прочетат тази “бисквитка”, освен ако не се откажете.

Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics чрез съответните настройки на вашия браузър, чрез бутона Бисквитки настройки или като кликнете на следния линк. При последната опция на компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите тази страница.

• Google AdWords

ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева използва услугата Google AdWords Remarketing и Google AdWords Conversion Tracking, услуги на Google LLC(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; “Google”). Google AdWords е платформа, която се използва за реклама на уеб страницата. Google Adwords задава “бисквитки” на устройствата, от които потребителите посещават нашата уеб страница. Тези “бисквитки” не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на Google AdWords. Google AdWords Remarketing използва „бисквитки“, съхранявани на устройствата на потребители, които позволяват насочване на реклама през платформата Google AdWords към същите потребител, които вече са посетили уеб страницата през последните 240 дни, както и създаване на обобщени анонимни аудитории от посетители, базирани на разгледаното съдържание на сайта. Google AdWords Conversion Tracking използва „бисквитки“, съхранявани на крайните устройства на потребителите, които позволяват проследяване на успеха на рекламни кампании, реализирани чрез платформата Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук. Още подробности за това как се събират и обработват данни от Google можете да намерите на следния линк: www.google.com/policies/privacy/partners/

Как да управлявате бисквитките?

Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от вашето желание.

Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър.

В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате уебсайта ни, а някои от услугите и функциите на уебсайта ни е възможно да не работят.

Как можете да изтриете, деактивиране или блокирате бисквитките?

Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки. Повече информация във връзка с по-често използваните браузъри можете да откриете на следните линкове:

• Google Chrome

• Internet Explorer

• Mozilla Firefox

• Safari

• Opera

Можете да откажете достъпа на бисквитки на трети страни от Google Analytics чрез неговите настройки за реклами или през https://adssettings.google.com.

Можете да откажете достъпа на таргетиращи бисквитки, базирани на интереса, използвани от доставчици на реклами, чрез един от следните уебсайтове, предоставени от Digital Advertising Alliance:

• http://youradchoices.com

• http://www.youronlinechoices.com

• http://optout.aboutads.info

В допълнение, можете да промените настройките на Вашето устройство относно това кога да виждате рекламно съдържание, базирано на Вашите интереси.

Разкриване на данни

 

o Предаване на данни към обработващите лични данни

Ние разчитаме на договори с външни дружества и външни доставчици на услуги („обработващи лични данни“) за предоставяне на услугите. В такива случаи личните данни ще бъдат споделени с тези обработващи за целите на допълнителната обработка. Тези обработващи се подбират внимателно и редовно се разглеждат от нас, за да гарантираме защитата на личната ви информация. Обработващите могат да използват данните само за целите, които сме посочили и ще бъдат също така договорно задължени от нас да обработват вашите данни само в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимите закони за защита на данните.

Понастоящем изпращаме данни на следните обработващи:

• Tucows Domains Inc.

o Друго делегиране на данни

В допълнение, ние ще предадем вашите лични данни без вашето съгласие само в допустимите от закона случаи. Подобно делегиране на данни може да бъде допустимо от закона, по-специално в следните случаи:

Обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение или е в законен интерес на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева, например, поради съответни искания за информация от страна на властите;

Обработването е необходимо, за да защитим вашите жизненоважни интереси или тези на някой друг;

Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на публична власт, предоставена на ЕТ АИППМПДМ д-р Биляна Бонева;

Промени в нашата политика за бисквитки

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието й. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго.

Настоящата политика е актуална към дата 10.10.2019 г.

Въпроси и обратна връзка

Моля, изпращайте вашите въпроси и коментари относно бисквитките или поверителността на адрес:drbonevadentist@abv.bg

image
https://drbonevadentist.com/wp-content/themes/hazel/
https://drbonevadentist.com/
#b8b8b8
style1
paged
Зареждане ...
/home/kirovinv/domains/drbonevadentist.com/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off
bg